Garantie

Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie.
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 
Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Zoals u van ons mag verwachten leveren wij alleen deugdelijke producten. Mocht er onverhoopt een defect optreden binnen de wettelijke garantie termijn dan lossen wij dit graag op.
Onze garantie geldt naast uw wettelijke rechten. De garantie geldt uitsluitend in Nederland en België.

Om een spoedige afhandeling mogelijk te maken hebben wij onderstaande procedure opgesteld.

Ingangsdatum
De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Verzending
De klant dient zelf zorg te dragen voor retourzending van het product aan Erotik-Sjop.com. Bij pallettransport kan Erotik-Sjop.com het transport arrangeren.

Indien binnen de wettelijke garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij–en/of verzendkosten voor rekening van Erotik-Sjop.com. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.

Repareren of vervangen
Erotik-Sjop.com geeft 3 maanden garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden.

Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Erotik-Sjop.com. 
De bestaande garantietermijn van het artikel loopt door. Erotik-Sjop.com kent een reparatietermijn van gemiddeld drie weken.

Indien het artikel na reparatie opnieuw defect raakt biedt dit geen reden tot ontbinding van het koopcontract. Er zal met de consument gekeken worden naar een passende oplossing.

Als Erotik-Sjop.com besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen één maand een nieuwe keus te maken.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
 • Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid
 • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • Bij normale slijtage, hierbij wordt ook de te normale te verwachtten prijs-/kwaliteitverhouding in ogenschouw genomen
 • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
 • Beschadiging door foutief schoonmaken
 • Beschadiging door bedieningsfouten
 • Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
 • Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend gebruik
 • Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera)
 • Als u Erotik-Sjop.com niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek
 • Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.